มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แบบไม่มีสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562