ตรวจสอบข้อมูล เพื่อทำการพิมพ์ใบชำระเงินและหนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า