ตรวจสอบข้อมูล เพื่อทำการพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือ