โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

เรียน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี (ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท

เปิดรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มกราคม 2563
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563