โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน และต้องผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online : Maejo Open Farm 2021 (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 31 มกราคม 2564
ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564