โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์
- คณะสถาปัตย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2564
- หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) วันที่ 10 เมษายน 2564
** สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่มีการสอบ**
ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์
- คณะสถาปัตย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2564
- หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) วันที่ 10 เมษายน 2564
** สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่มีการสอบ**
ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์
- คณะสถาปัตย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2564
- หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) วันที่ 10 เมษายน 2564
** สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่มีการสอบ**
ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
จัดส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ให้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ผู้ปกครองได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้
ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์
- คณะสถาปัตย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2564
- หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) วันที่ 10 เมษายน 2564
** สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่มีการสอบ**
สอบสัมภาษณ์ทางด้านความสามารถพิเศษ วันที่ 11 เมษายน 2564
ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์
- คณะสถาปัตย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2564
- หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) วันที่ 10 เมษายน 2564
** สาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่มีการสอบ**
ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
จัดส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42
ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 มีนาคม 2564
ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564