ขั้นตอนการสมัครเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563