โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
ทดสอบความสามารถทางวิชาการวันที่ 4 เมษายน 2563 (ยกเลิก)
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
ทดสอบความสามารถพิเศษวันที่ 30 มีนาคม 2563 (ยกเลิก)
ทดสอบความสามารถทางวิชาการวันที่ 4 เมษายน 2563 (ยกเลิก)
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563