โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ (เฉพาะคณะสถาปัตย์ฯ) วันที่ 4 เมษายน 2563 (ยกเลิก)
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

ให้สิทธิ์กับสถาบันการศึกษาที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
แบบPortfolio : พิจารณาจากผลการเรียน เรียงความ และแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่มีการสอบ)

เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบพิจารณา ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
ทดสอบความสามารถพิเศษวันที่ 30 มีนาคม 2563 (ยกเลิก)
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ (เฉพาะคณะสถาปัตย์ฯ) วันที่ 4 เมษายน 2563 (ยกเลิก)
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบพิจารณา ที่อาจารย์แนะแนวหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่นักเรียนสังกัดอยู่
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
ทดสอบความสามารถทางวิชาการวันที่ 4 เมษายน 2563 (ยกเลิก)
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563

เรียน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี (ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 เมษายน 2563 (ยกเลิก)
ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2563