ขั้นตอนการสมัครเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการที่เปิดรับสมัคร สามารถเลือกสมัครได้เพียงละ 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้น !!