ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (ม.6, ปวช.) TCAS รอบที่ 1
อ่านประกาศ/ระเบียบการ | ตรวจสอบรายชื่อ..คลิ๊ก!!
- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ปวส., อื่นๆ) รอบที่ 1
อ่านประกาศ/ระเบียบการ | ตรวจสอบรายชื่อ..คลิ๊ก!! | พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า